• 93 183 08 00 - 91 048 43 70
 • bee-solution@bee-solution.net
Segueix-nos:

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CheckOptima, S.L., amb la finalitat de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de garantir un correcte ús i tractament de les dades personals, informa en cada formulari de recollida de dades personals la finalitat del tractament de les dades sol·licitades.

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics habilitats per CheckOptima, S.L., en el web o missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l'Usuari a través del web, suposa el consentiment exprés de l'interessat al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats.

L'acceptació de l'Usuari perquè les seves dades siguin tractades amb els fins referits en la present Política de Privacitat té sempre caràcter revocable conforme al que es disposa en la legislació vigent. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a CheckOptima, S.L., són veraces i es fa responsable de comunicar a CheckOptima, S.L., qualsevol modificació d'aquests.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l'interessat és CheckOptima, S.L. (CHECKOPTIMA), amb CIF número B67031286. Les dades de contacte de CHECKOPTIMA són els següents:

 • Adreça postal: C/ Vallespir 50, Edifici Fòrum, 1r 9a, CP 08173 de Sant Cugat del Vallès.
 • Correu electrònic: checkoptima@checkoptima.com.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l'interessat són recaptats per a dur a terme el tractament dels mateixos per a realitzar la prestació dels serveis contractats per l'usuari i respondre a les consultes o sol·licituds d'informació que puguin realitzar els usuaris.

Durant quant temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades per l'Interessat es conservaran fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió, moment en el qual seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
Què ens legitima per a tractar les dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l'Interessat és el seu consentiment, previ i inequívoc.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals de l'Interessat podran ser cedides als següents destinataris:

 • Administracions Públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i Jutjats i Tribunals.
 • Proveïdors que presten serveis a CHECKOPTIMA relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d'encarregats del tractament. En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l'Interessat hauran acreditat prèviament l'adopció de mesures adequades per a la correcta protecció d'aquests.

Quins són els drets dels interessats en relació amb les dades que ens faciliten?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats suposats l'Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, CHECKOPTIMA deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, CHECKOPTIMA comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l'Interessat, CHECKOPTIMA l'informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l'Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a CHECKOPTIMA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.

L'Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim per CHECKOPTIMA o un tercer, incloent l'elaboració de perfils, a fi que CHECKOPTIMA deixi de tractar les dades personals, tret que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l'Interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l'afecti significativament, tret que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d'un contracte amb CHECKOPTIMA i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l'Interessat.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escaneig de D.N.I, dirigint-se a Checkoptima S.L., Ctra. de Rubí a Sant Cugat Km. 1, 40-50, CP 08173 Sant Cugat del Vallès, o bé a la següent adreça de correu electrònic checkoptima@checkoptima.com

Finalment, l'interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com obtenim les dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades d'identificació (nom complet)
 • Adreça electrònica
 • Telèfon

CHECKOPTIMA obté les dades personals dels interessados anteriorment esmentats a través dels següents mitjans:

 • Petició d'Informació o Contacte a través dels formularis de Contacte de www.bee-solution.net.
 • Registre com a Usuari de la web www.checkoptima.com.
 • Informació d'Usuaris d'Empreses o perfil professional en l'Empresa per a la utilització dels serveis que s'ofereixen a través de la www.checkoptima.com
 • Ús del web www.checkoptima.com i serveis oferts a través del mateix (informació que l'usuari pot compartir amb uns altres sota la seva responsabilitat).
 • Ús del web www.bee-solution.net i serveis oferts a través del mateix (informació que l'usuari pot compartir amb uns altres sota la seva responsabilitat).
 • Cookies per a www.checkoptima.com i per a www.bee-solution.net.

  Seguretat de les dades dels Usuaris

  CHECKOPTIMA manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades de conformitat amb les disposicions legals establertes pel Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del web.

  No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l'Usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, sense que CHECKOPTIMA pugui garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan dels serveis oferts en el web o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a la disposició de tercers a través d'aquests serveis.

  Possibles canvis en aquesta Política de Privacitat

  La present Política de Privacitat pot canviar cada cert temps per a reflectir els canvis en la manera de tractar la informació personal de l'Usuari. No obstant això, aquests canvis compliran plenament la legislació aplicable. Els Usuaris hauran de revisar periòdicament aquesta pàgina per a obtenir la informació actualitzada sobre la política de privacitat de CHECKOPTIMA.